Vedtægter

for

Amatørarkæologer på Stevns (APS)

Version 1A


§ 1. Foreningens navn og hjemsted

stk. 1 Foreningens navn er Amatørarkæologerne på Stevns (APS).

stk. 2 Foreningen har hjemsted i Stevns Kommune.

§ 2. Foreningens formål

stk. 1 APS's formål er at fremme det arkæologiske og kulturhistoriske arbejde i

Stevns Kommune.

stk. 2 At arrangere foredrag, ekskursioner, og markrekognosceringer m.v.

§ 3. Medlemskab

stk. 1 Som medlem kan optages enhver, der har interesse i foreningens formål.

stk. 2 Medlemskab opnås ved indbetaling af et årskontingent, der fastsættes af

generalforsamlingen.

stk. 3 Ethvert medlem, der har betalt rettidigt kontingent, har stemmeret på

generalforsamlingen.

stk. 4 Et medlem kan slettes, når kontingentet ikke er betalt rettidigt.

§ 4. Bestyrelsen

stk. 1 Til varetagelse af foreningens daglige drift vælges en bestyrelse på 5

medlemmer.

stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig selv – inden 30 dage efter generalforsamlingen –

med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 3 i lige år og 2 i ulige år.

stk. 3 Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter for 1 år, en 1. suppleant og en 2.

suppleant i prioriteret orden.

stk. 4 Bestyrelsen fører referat over afholdte møder. Referaterne underskrives af

deltagende bestyrelsesmedlemmer.

stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er

til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

stk. 6 Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, dog uden

stemmeret.

stk. 7 Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året.

stk. 8 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden

§ 5. Tegningsret

stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og kasseren. Ved formandens forfald tegnes

foreningen af næstformanden og kasseren.

stk. 2 Bestyrelsen kan ikke uden en forud indhentet bemyndigelse fra

generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær, på foreningens vegne

påtage sig gældsforpligtelser udover, hvad der må være nødvendigt til

foreningens daglige drift.

stk. 3 Bestyrelsen kan give fuldmagt til en person med henblik på at varetage

nærmere angivne dispositioner.

§ 6. Generalforsamling

stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar kvartal.

Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 21

dages varsel. Der indkaldes via hjemmesiden og via mail eller brev.

stk. 3 Valgbare er medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen eller har

afgivet skriftligt tilsagn til bestyrelsen.

stk. 4 På begæring skal afstemning foregå skriftligt.

stk. 5 Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte følgende

punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Godkendelse af årsregnskabet.

4. Hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Budget for det kommende regnskabsår.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

3 medlemmer i ulige år. 2 medlemmer i lige år.

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, i prioriteret orden efter stemmetal.

10. Valg af 2 bilagskontrollanter.

11. Valg af 1 suppleant til bilagskontrollant.

12. Eventuelt

stk. 6 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære

generalforsamling, skal for at komme til behandling være foreningens formand

i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

stk. 7 Til den ordinære generalforsamling tilsendes inden, eller fremlægges på

generalforsamlingen årsregnskabet, forsynet med bilagskontrollanternes

påtegning og underskrift af formand og kasserer, tillige med forslag til budget

og kontingent for det kommende år.

stk. 8 Stemmeberettigede ved generalforsamlingen er alle medlemmer.

stk. 9 Der skal forefindes en ajourført medlemsliste på generalforsamlingen.

stk.10 På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

stk.11 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

stk.12 Der føres et referat af generalforsamlingens beslutninger, som underskrives af

dirigenten og formanden senest inden konstituerende møde. Det godkendte

generalforsamlingsreferat bekendtgøres for medlemmerne via hjemmesiden.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af bestyrelsen,

eller efter skriftlig begæring fra mindst 1/3 af medlemmerne, vedlagt motiveret

dagsorden.

stk. 2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at

bestyrelsen har modtaget behørig henvendelse herom. Indkaldelse skal ske

med mindst 14 dages varsel.

§ 8. Vedtægtsændringer

stk. 1 Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3-dele af de afgivne stemmer (inkl.

blanke) er for forslaget, på en ordinær og en efterfølgende generalforsamling.

§ 9. Økonomi

stk. 1 Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingenter, samt tilskud

og indtægter af enhver art, der kan opnås til fremme af foreningens formål.

stk. 2 Regnskabsåret er kalenderåret.

stk. 3 Kontingentet, der fastsættes på generalforsamlingen, forfalder til betaling inden

den 1. juni hvert år og dækker perioden 1. juni til 31. maj året efter. Ved

indmeldelse på generalforsamlingen gælder betalingen frem til 31. maj året

efter.

stk. 4 Foreningens regnskab kontrolleres og påtegnes af de på generalforsamlingen

valgte bilagskontrollanter.

§ 10. Opløselighed

stk. 1 Foreningens opløsning kræver at mindst 2/3 -dele af medlemmerne er

repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med

mindst 2/3 -dele af de afgivne stemmer (inkl. blanke). Er der på

generalforsamlingen ikke det fornødne antal medlemmer tilstede, skal der

indkaldes til ny generalforsamling med 14 dages varsel senest en måned efter.

På denne generalforsamling kan forslaget da afgøres med det for beslutningen

fremmødte flertal på 2/3 af stemmerne, uanset det fremmødte antal

medlemmer.

stk. 2 I tilfælde af foreningens opløsning skal samme generalforsamling, som traf

beslutning om opløsningen, beslutte hvorledes den eventuelle beholdning af

kontante midler og øvrige aktiver skal anvendes, i overensstemmelse med

nærværende vedtægts formålsparagraf.

--***--

Således vedtaget på generalforsamling afholdt den 26. maj 2010.

Underskrevet af

Dirigent: Ella Pedersen____________________________________________

Formand: Svend-Bjørn Keil_________________________________________

 Facebook