Årsmøde tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.00
på Mødestedet, Bredgade 1, 4652 Hårlev.


Dagsorden til generalforsamling


1.    Valg af dirigent og referent.
2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.    Godkendelse af årsregnskabet.
4.    Hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år.  
5.    Indkomne forslag.
6.    Budget for det kommende regnskabsår.
7.    Fastsættelse af kontingent.
8.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3 medlemmer i lige år. 2 medlemmer i ulige år.
På valg i år er Svend Bjørn Keil og Uffe Harhorn.
Begge er villige til genvalg.                 
9.    Valg af 2 bestyrelsesuppleanter, en 1. suppleant
og en 2. suppleant (i prioriteret orden efter stemmetal).
På valg er Inge Ambus og Merete Jensen.
Begge er villige til genvalg.
10.   Valg af 2 bilagskontrollanter.         
11.   Valg af 1 suppleant til bilagskontrollant.
12.   Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal for at komme til behandling være foreningens formand i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.  

Facebook