Der var mødt 20 deltagere til årsmødet, hvor arkæolog Jonas Christensen fra Museerne i
Vordingborg indledte med fortælle om museets aktiviteter i det forgangne år.

Han omtalte det forløbne års udgravninger på Stevns, herunder prøveudgravninger ved Hyttefadet,
Rødvig, hvor man havde gravet uden at finde noget og ved Hårlev Mark, hvor der var fundet spor
(stolpehuller) af jernalderhuse, men ikke andre fund. Nogle jordprøver derfra var sendt til nærmere
undersøgelse. Han omtalte endvidere andre af museets udgravninger i Haslev og på Møn.
Han nævnte også årets arkæologiske fund fra Vordingborg, nemlig den fine guldring fra
vikingetiden (150 gr. guld), der var fundet i farvandet syd for Vordingborg. Herefter berørte han
museets tilsyn med fredede fortidsminder i museets ansvarsområde og som nu er påbegyndt på
Stevns. Herefter kom han ind på det igangværende projekt om fremtidens museer i Danmark.
Til slut omtalte Jonas et fremtidigt projekt i ”vores” område, nemlig påtænkte udgravninger i
Strøbyområdet, hvor man i samarbejde med Køge Museum søgte om tilskud til at igangsætte en
udgravning umiddelbart efter høstafslutning i år.
I tilknytning hertil udtalte han sig meget positivt om amatørarkæologerne på Stevns, der i øvrigt er
eneste amatørarkæologiske forening i museets område og som måske kunne række ud over Stevns.
Det var en meget grundig orientering, og som Jonas med rette høstede stort bifald for!

Referaterne fra årsmødet og den efterfølgende generalforsamling vil blive lagt på medlemssiderne.

Facebook