Program for årsmødet mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00
på Mødestedet, Bredgade 1 i Hårlev.
1. Velkomst ved formanden
2. Herefter vil en arkæolog fra Museum Sydøstdanmark give en orientering om sidste års udgravninger og de forventede udgravninger i år på Toftegård mm.
3. Generalforsamling for Amatørarkæologer På Stevns.
Det muligt at købe kaffe/the og øl/vand.
Dagsorden til generalforsamling
1.    Valg af dirigent og referent.
2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3.    Godkendelse af årsregnskabet.
4.    Hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Budget for det kommende regnskabsår.
7.    Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 75 kr.
8.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.
3 medlemmer i lige år. 2 medlemmer i ulige år. På valg er Uffe Harhorn og Svend Bjørn Keil. Begge er villige til genvalg.
9.    Valg af 2 bestyrelsesuppleanter, en 1. suppleant og en 2. suppleant (i prioriteret orden efter stemmetal). På valg er Inge Ambus og Merete Jensen. Begge er villige til genvalg.
10.   Valg af 2 bilagskontrollanter. På valg er Jane og Steen Christoffersen. Begge er villige til genvalg.
11.   Valg af 1 suppleant til bilagskontrollant.
12.   Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal for at komme til behandling være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Facebook