Program


for årsmødet mandag den 24. marts 2014
kl.19.00 på Mødestedet, Bredgade 1 i Hårlev.

                                            
1. Velkomst ved formanden
 
2. Herefter vil overinspektør Maja Kildetoft Schultz fra Museum Sydøstdanmark give en orientering om museets udgravningsaktiviteter mv. sidste år og de forventede aktiviteter i år.
  
3. Ordinær generalforsamling for Amatørarkæologer På Stevns.
                         
Det er muligt at købe kaffe/the og øl/vand.                   

Dagsorden

til den ordinære generalforsamling  


 
  1.    Valg af dirigent og referent.
  2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3.    Godkendelse af årsregnskabet for 2013 og budget for 2014.
  4.    Hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år. 
  5.    Indkomne forslag.
  6.    Budget for det kommende regnskabsår.
  7.    Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at et medlemskontingent fastholdes på 75 kr. og som noget nyt foreslås indført et husstandskontingent på 100 kr. 
  8.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.
         3 medlemmer i lige år. 2 medlemmer i ulige år. På valg er Jackie Stenderup, Michael Kruse og Bente Mortensen. Alle er villige til genvalg.
  9.    Valg af 2 bestyrelsesuppleanter, en 1. suppleant og en 2. suppleant (i prioriteret orden efter stemmetal). På valg er Inge Ambus og Merete Jensen. Begge er villige til genvalg.
 10.   Valg af 2 bilagskontrollanter. På valg er Jane og Steen Christoffersen.  
 11.   Valg af 1 suppleant til bilagskontrollant.
 12.   Eventuelt.
 
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal for at komme til behandling være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Facebook