Referat af årsmøde afholdt på Mødestedet i Hårlev den 29. marts 2016.

     Jackie Stenderup indledte årsmødet med en kort gennemgang af aftenens program, hvorefter han bød velkommen til museumsinspektør Maja Kildetoft Schultz  fra Museum Sydøstdanmark.

     Maja Kildetoft Schultz fortalte engageret om nogle af de mange aktiviteter som Museum Sydøstdanmark havde gennemført i 2015, og som Maja selv havde deltaget i. Majas gennemgang startede med Kapelvej ved Ølsemagle, hvor en udgravning havde afdækket både rester af en gammel brønd og af et bygningsfundament. Det man havde fundet af fundamentet var ikke nok til at man kunne afgøre om det stammede fra en gammel gård eller fra et kapel. Efterfølgende blev Ågård ved Bjæverskov nævnt. Her var fundet spor af et hus fra vikingetiden, et hus med midt-sule at samme type som husene på Toftegård og i Lejre.  Ved Borgring ved Lellinge var der foretaget forundersøgelser, hvor man havde forsøgt af afdække Borgrings opland. Maja nævnte at man havde fundet spor af en hulvej. Den tidligere annoncerede publikation om Toftegård ved Strøby nærmer sig sin udgivelse. Maja orienterede også om de kommende udgravninger ved Borgring, som påregnes at foregå fra maj til august i år. Den udstilling som Museum Sydøstdanmark arrangerer i tilslutning til udgravningen vil være åben – mod betaling - for besøgende i perioden maj til august.

 

 

 

Årsmøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 på Mødestedet, Bredgade 1, 4652 Hårlev.

Program for årsmødet 

1. Velkomst ved formanden.

2. Herefter vil museumsinspektør Maja Kildetoft Schultz, Museum Sydøstdanmark, fortælle lidt om museets udgravninger i 2015 på Kapelvej ved Ølsemagle og ved Ågård ved Bjæverskov, forundersøgelse ved Lellinge i forbindelse med Borgrings opland, samt fortælle lidt om den kommende publikation af Strøby Toftegård.

3. Ordinær generalforsamling for Amatørarkæologer på Stevns.

Det er muligt at købe kaffe/te og øl/vand

 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling  

  1.   Valg af dirigent og referent.

  2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

  3.    Godkendelse af årsregnskabet for 2015.

  4.    Hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år. 

5. Indkomne forslag.

6. Budget for det kommende regnskabsår.

7.    Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret

medlemskontingent og husstandskontingent.

  8.    Valg af medlemmer til bestyrelsen.

         3 medlemmer i lige år. 2 medlemmer i ulige år.

På valg i år er Jackie Stenderup, Michael Løvendal Kruse og

Bente Mortensen. Alle er villige til genvalg.

  9.    Valg af 2 bestyrelsesuppleanter, en 1. suppleant

         og en 2. suppleant (i prioriteret orden efter stemmetal).

På valg er Inge Ambus og Merete Jensen.

Begge er villige til genvalg.

10.  Valg af 2 bilagskontrollanter.

11.   Valg af 1 suppleant til bilagskontrollant.

12.   Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære

generalforsamling, skal for at komme til behandling være

foreningens formand i hænde senest 14. dage før

generalforsamlingen.

 

Facebook