Årsmøde tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00
I Frivillighedscenteret i Hårlev.

Dagsorden til den ordinære generalforsamling  

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Godkendelse af årsregnskabet for 2018.
 4. Hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år. 
 5. Indkomne forslag.
 6. Budget for det kommende regnskabsår.
 7. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent og husstandskontingent.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år.
  På valg i år er Uffe Harhorn og Svend Bjørn Keil.
  Begge to er villige til genvalg.
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, en 1. suppleant og en 2. suppleant (i prioriteret orden efter stemmetal).
  På valg er Inge Ambus og Merete Jensen.
  Begge er villige til genvalg.
 10. Valg af 2 bilagskontrollanter.
 11. Valg af 1 suppleant til bilagskontrollant.
 12. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal for at komme til behandling være
foreningens formand i hænde senest 14. dage før
generalforsamlingen.

Facebook